Observations for STRASBOURG ENTZHEIM, France (LFST)

2200Z 19 Nov 2017 to 2230Z 20 Nov 2017

Explaination of plot