Observations for CHETUMAL, Mexico (MMCM)

2155Z 19 Nov 2017 to 2141Z 20 Nov 2017

Explaination of plot