Observations for YEOVILTON NAVY, United Kingdom (EGDY)

EGDY 230950Z 22003KT CAVOK 20/06 Q1029 BLU NOSIG
EGDY 230850Z AUTO 21002KT 9999 NCD 19/07 Q1030 
EGDY 230750Z AUTO 02002KT 9999 NCD 17/08 Q1030 
EGDY 230650Z AUTO 04003KT 9999 NCD 14/10 Q1030 
EGDY 230550Z AUTO 03002KT 9999 NCD 11/10 Q1030 
EGDY 230450Z AUTO 14002KT 9999 NCD 09/08 Q1030 
EGDY 230350Z AUTO 16002KT 9999 SCT003/// 08/07 Q1030
EGDY 230250Z AUTO 29001KT 9999 FEW003/// 09/08 Q1030
EGDY 230150Z AUTO 13002KT 9999 NCD 09/08 Q1030 
EGDY 230050Z AUTO 11001KT 9999 NCD 10/09 Q1030 
EGDY 222350Z AUTO 04001KT 9999 NCD 11/10 Q1030 
EGDY 222250Z AUTO 28002KT 9999 NCD 12/09 Q1030 
EGDY 222150Z AUTO 21003KT 9999 NCD 14/10 Q1030 
EGDY 222050Z AUTO 33007KT 9999 NCD 16/11 Q1030 
EGDY 221950Z 33008KT CAVOK 18/10 Q1029 BLU NOSIG
EGDY 221850Z 32008KT CAVOK 20/10 Q1029 BLU 
EGDY 221750Z AUTO 31010KT 9999 NCD 20/09 Q1029 
EGDY 221650Z AUTO 35008KT 9999 FEW050/// 21/09 Q1029
EGDY 221550Z AUTO 03005KT 9999 SCT050/// 21/08 Q1030
EGDY 221450Z 34006KT CAVOK 21/08 Q1030 BLU NOSIG
EGDY 221350Z 01004KT 9999 FEW030 21/08 Q1030 BLU NOSIG 
EGDY 221250Z 01006KT 9999 FEW030 19/08 Q1031 BLU NOSIG 
EGDY 221150Z 36005KT 9999 FEW030 19/07 Q1031 BLU NOSIG 
EGDY 221050Z 02005KT 9999 FEW025 18/07 Q1031 BLU NOSIG 
EGDY 220950Z 02005KT 9999 FEW025 17/08 Q1031 BLU NOSIG