Observations for YEOVILTON NAVY, United Kingdom (EGDY)

EGDY 190250Z 21008KT 9999 SCT016 17/15 Q1011 WHT
EGDY 190150Z 22006KT 9999 SCT014 BKN018 17/15 Q1011 GRN 
EGDY 190050Z 20008KT 9999 SCT008 BKN030 17/16 Q1011 GRN 
EGDY 182350Z 20014KT 8000 -RADZ BKN018 SCT030 17/16 Q1011 WHT  
EGDY 182250Z 20017KT 9999 SCT020 BKN060 18/15 Q1011 WHT BECMG 9999 SCT012 GRN  
EGDY 182150Z 20012KT 9999 FEW014 SCT018 BKN160 17/15 Q1011 WHT BECMG 9999SCT012 GRN 
EGDY 182050Z 21012KT 9999 SCT014 SCT050 BKN160 18/15 Q1011 GRN NOSIG
EGDY 181950Z 20011KT 9999 SCT015 BKN050 18/15 Q1011 WHT BECMG 9999 SCT012 GRN  
EGDY 181850Z 21011KT 9999 FEW012 BKN050 18/15 Q1011 BLU BECMG 9999 SCT012 GRN  
EGDY 181750Z 21013KT 9999 FEW012 SCT018 18/15 Q1011 WHT NOSIG  
EGDY 181650Z 20013KT 9999 FEW014 SCT030 19/15 Q1011 BLU TEMPO SCT018 WHT
EGDY 181550Z 22013KT 9999 FEW014 SCT030 20/15 Q1011 BLU NOSIG  
EGDY 181517Z 21015KT 9999 FEW014 SCT030 21/15 Q1010 BLU NOSIG  
EGDY 181517Z 21015KT 9999 FEW014 SCT030 21/15 Q1010 BLU NOSIG
EGDY 181450Z 20017KT 9999 FEW014 SCT018 20/16 Q1010 WHT BECMG SCT030 BLU
EGDY 181350Z 20015KT 9999 SCT018 BKN030 19/15 Q1010 WHT NOSIG  
EGDY 181250Z 21016KT 9999 -SHRA SCT018 SCT025 BKN030 19/15 Q1010 WHT BECMG SCT030 BLU  
EGDY 181150Z 21014KT 9999 FEW020 BKN030 20/15 Q1010 BLU NOSIG  
EGDY 181050Z 23010KT 9999 FEW025 BKN030 19/13 Q1009 BLU NOSIG  
EGDY 180950Z 24012KT 9999 BKN028 19/13 Q1009 BLU NOSIG 
EGDY 180850Z 24010KT 9999 BKN028 18/12 Q1008 BLU NOSIG 
EGDY 180750Z 24011KT 9999 BKN024 17/13 Q1007 WHT BECMG 9999 SCT025 BLU 
EGDY 180650Z 23011KT 9999 -DZ FEW010 BKN015 17/14 Q1005 WHT NOSIG  
EGDY 180550Z 22016KT 9999 FEW011 SCT018 BKN070 17/15 Q1004 WHT NOSIG
EGDY 180450Z 21016G26KT 9999 -DZ BKN011 17/16 Q1004 GRN 
EGDY 180350Z 21017KT 9999 BKN010 17/15 Q1003 GRN
EGDY 180250Z 20021KT 9999 BKN010 18/16 Q1003 REDZ GRN