Observations for ODIHAM RAF, United Kingdom (EGVO)

EGVO 221350Z 02009KT CAVOK 12/03 Q1037 BLU NOSIG
EGVO 221250Z 01008KT 9999 FEW036 12/03 Q1037 BLU NOSIG  
EGVO 221150Z 36012KT 9999 FEW030 11/04 Q1037 BLU NOSIG  
EGVO 221050Z 01011KT 9999 FEW028 11/04 Q1037 BLU NOSIG  
EGVO 220950Z 02010KT CAVOK 10/04 Q1037 BLU NOSIG
EGVO 220850Z 01008KT CAVOK 08/04 Q1037 BLU NOSIG
EGVO 220750Z 35006KT 9999 FEW030 06/03 Q1036 BLU NOSIG  
EGVO 220650Z 33005KT 9999 FEW030 05/03 Q1036 BLU NOSIG  
EGVO 220550Z 01004KT 9999 FEW030 05/04 Q1035 BLU
EGVO 220450Z 01009KT 9999 FEW030 07/04 Q1034 BLU
EGVO 220350Z 01009KT 9999 FEW030 08/04 Q1034 BLU
EGVO 220250Z 36014KT 9999 BKN027 09/05 Q1033 BLU
EGVO 220150Z AUTO 36011KT 9999 OVC027/// 10/05 Q1032
EGVO 220050Z AUTO 36011KT 9999 OVC022/// 11/06 Q1032
EGVO 212350Z AUTO 36012KT 9999 FEW023/// BKN050/// 11/07 Q1031  
EGVO 212250Z AUTO 35013KT 9999 FEW015/// BKN038/// 11/08 Q1031 RERA 
EGVO 212150Z AUTO 34011KT 9999 -DZ BKN006/// SCT014/// BKN021/// 12/11 Q1030
EGVO 212050Z AUTO 35013KT 9999 FEW016/// OVC022/// 15/12 Q1029  
EGVO 211950Z AUTO 34006KT 9999 OVC025/// 15/12 Q1028
EGVO 211850Z AUTO 29004KT 9999 BKN026/// 14/11 Q1028
EGVO 211750Z AUTO 29005KT 9999 FEW044/// 14/11 Q1027
EGVO 211650Z AUTO 31006KT 9999 NCD 16/11 Q1027  
EGVO 211550Z AUTO 27006KT 9999 NCD 18/11 Q1026  
EGVO 211450Z AUTO 26008KT 9999 NCD 18/11 Q1026  
EGVO 211350Z AUTO 24008KT 9999 NCD 18/09 Q1026