Observations for YEOVILTON NAVY, United Kingdom (EGDY)

EGDY 140750Z AUTO 25008KT 9999 BKN049/// 19/16 Q1017
EGDY 140650Z AUTO 24003KT 9999 SCT037/// BKN045/// 17/15 Q1016 RERA 
EGDY 140550Z AUTO 24001KT 9999 -RADZ BKN031/// 15/14 Q1016 
EGDY 140450Z AUTO 25003KT 9999 BKN036/// 15/14 Q1015
EGDY 140350Z AUTO 25004KT 9999 SCT036/// BKN043/// 15/14 Q1015 
EGDY 140250Z AUTO 25004KT 9999 FEW045/// 14/13 Q1015
EGDY 140150Z AUTO 25005KT 9999 BKN230/// 14/13 Q1015
EGDY 140050Z AUTO 25003KT 9999 NCD 14/13 Q1015 
EGDY 132350Z 27007KT 9999 FEW030 14/13 Q1014 BLU NOSIG 
EGDY 132250Z 28005KT 9999 FEW040 14/13 Q1014 BLU NOSIG 
EGDY 132150Z 28007KT 9999 FEW040 16/13 Q1013 BLU NOSIG 
EGDY 132050Z 28006KT 9999 FEW020 17/13 Q1013 BLU NOSIG 
EGDY 131950Z 29009KT 9999 FEW020 18/13 Q1012 BLU NOSIG 
EGDY 131850Z 30012KT 9999 FEW025 SCT060 20/13 Q1011 BLU NOSIG  
EGDY 131750Z 29011KT 9999 FEW025 SCT070 20/14 Q1010 BLU NOSIG  
EGDY 131650Z 29016KT 9999 FEW020 BKN070 21/15 Q1010 BLU NOSIG  
EGDY 131550Z 30017KT 9999 FEW025 BKN070 22/15 Q1009 BLU NOSIG  
EGDY 131450Z 30015KT 9999 SCT025 SCT060 22/14 Q1009 BLU NOSIG  
EGDY 131350Z 31014KT 9999 SCT025 22/15 Q1009 BLU NOSIG 
EGDY 131250Z 31012KT 9999 FEW012 SCT022 22/16 Q1009 WHT NOSIG  
EGDY 131150Z 27009KT 9999 FEW010 FEW020TCU SCT022 BKN060 20/15 Q1008 WHT NOSIG 
EGDY 131050Z 32003KT 9999 FEW008 SCT023 BKN050 20/16 Q1008 WHT 
EGDY 130950Z 30006KT 9999 FEW008 FEW020TCU SCT022 19/15 Q1008 WHT  
EGDY 130850Z 27008KT 9999 -SHRA FEW007 BKN030 18/16 Q1008 BLU  
EGDY 130750Z AUTO 26006KT 9999 SCT008/// 17/16 Q1007