Observations for YEOVILTON NAVY, United Kingdom (EGDY)

EGDY 240850Z 29005KT 5000 HZ FEW010 BKN035 20/17 Q1015 NOSIG RMK WHT WHT
EGDY 240820Z 25004KT 5000 HZ BKN035 19/17 Q1015 NOSIG RMK WHT WHT  
EGDY 240750Z 25003KT 4000 HZ BKN040 SCT120 18/17 Q1014 BECMG 7000 HZ RMK GRN BECMG WHT 
EGDY 240721Z 26003KT 3500 BR BKN045 BKN200 17/16 Q1014 BECMG 4000 HZ RMK YLO1 BECMG GRN 
EGDY 240650Z 24003KT 3000 BR BKN045 BKN200 16/16 Q1014 BECMG 4000 BR RMK YLO1 BECMG GRN 
EGDY 240620Z 24003KT 3000 BR SCT050 BKN200 16/15 Q1014 BECMG 4000 BR RMK YLO1 BECMG GRN 
EGDY 240550Z 17002KT 3000 BR SCT050 BKN200 15/15 Q1013 BECMG 4000 BR RMK YLO1 BECMG GRN 
EGDY 240450Z 24002KT 2500 BR FEW010 SCT100 BKN200 14/14 Q1013 YLO1 
EGDY 240350Z 08001KT 2500 BR FEW050 SCT100 BKN200 14/14 Q1012 YLO1 
EGDY 240250Z 28001KT 4000 BR FEW050 SCT100 14/14 Q1013 GRN 
EGDY 240150Z 33002KT CAVOK 15/14 Q1012 BLU 
EGDY 240050Z 03002KT 9999 FEW045 16/14 Q1013 BLU
EGDY 232350Z AUTO 06001KT 9999 SCT190/// 17/14 Q1013
EGDY 232250Z AUTO 10006KT 9999 BKN190/// 18/15 Q1013
EGDY 232150Z AUTO 10003KT 9999 OVC160/// 18/15 Q1013
EGDY 232050Z AUTO 08004KT 9999 FEW049/// BKN180/// 19/16 Q1013 
EGDY 231950Z AUTO 11003KT 9999 FEW045/// BKN160/// 20/16 Q1013 
EGDY 231850Z AUTO 12006KT 9999 SCT100/// BKN180/// 21/16 Q1013 
EGDY 231750Z AUTO 10011KT 9999 OVC100/// 21/16 Q1012 RERA  
EGDY 231650Z AUTO 09009KT 9999 -RA OVC100/// 21/16 Q1012
EGDY 231550Z AUTO 08009KT 9999 BKN090/// 21/16 Q1013 RERA  
EGDY 231450Z AUTO 10007KT 9999 -RA BKN090/// 21/16 Q1014
EGDY 231350Z AUTO 06005KT 9999 -RA BKN050/// 21/16 Q1014
EGDY 231250Z AUTO 09005KT 9999 -RADZ BKN050/// BKN120/// 20/15 Q1015
EGDY 231150Z AUTO 09008KT 9999 FEW050/// BKN110/// 20/14 Q1014 
EGDY 231050Z AUTO 11007KT 9999 FEW060/// BKN110/// 20/14 Q1015 
EGDY 230950Z AUTO 11010KT 9999 FEW130/// 20/14 Q1016
EGDY 230850Z AUTO 09009KT 9999 FEW050/// 18/13 Q1016