Observations for YEOVILTON NAVY, United Kingdom (EGDY)

EGDY 280450Z 26003KT 1600 RADZ FEW007 OVC013 15/15 Q0998 YLO2  
EGDY 280350Z 29003KT 2000 RADZ FEW003 BKN012 15/15 Q0998 YLO2  
EGDY 280250Z 30003KT 5000 +RA FEW005 BKN020 15/15 Q0999 WHT 
EGDY 280150Z 29002KT 5000 RA FEW005 BKN020 15/15 Q0999 WHT 
EGDY 280050Z AUTO 27002KT 1700 RA BKN002/// BKN018/// 16/15 Q1000  
EGDY 272350Z AUTO 13001KT 2900 RA BKN007/// 16/15 Q1001 
EGDY 272250Z AUTO 26002KT 4700 -RA BKN007/// 16/15 Q1001
EGDY 272150Z AUTO 23002KT 5000 RA OVC007/// 16/15 Q1002 
EGDY 272050Z AUTO 19002KT 7000 -RA OVC005/// 16/15 Q1002
EGDY 271950Z AUTO 24002KT 8000 RA BKN006/// SCT025/// 17/16 Q1002  
EGDY 271851Z 32002KT 6000 RA FEW007 BKN020 17/16 Q1002 WHT 
EGDY 271750Z 27002KT 6000 RA BKN016 OVC040 17/15 Q1003 WHT NOSIG
EGDY 271650Z 28005KT 9999 -RA BKN023 BKN035 18/15 Q1003 WHT NOSIG  
EGDY 271550Z AUTO 05002KT 9999 -SHRA SCT025/// BKN036/// 19/15 Q1004
EGDY 271450Z 34003KT 9999 OVC027 19/14 Q1004 BLU TEMPO 7000 SHRA SCT022 TCU WHT 
EGDY 271350Z 31005KT 9999 BKN025 OVC040 19/13 Q1005 BLU TEMPO 7000 SHRA SCT022 TCU WHT 
EGDY 271250Z 32003KT 9999 BKN025 OVC040 19/13 Q1005 BLU TEMPO 7000 SHRA SCT022 TCU WHT 
EGDY 271150Z 34001KT 9999 SCT026 OVC040 19/13 Q1005 BLU TEMPO 7000 SHRA SCT022 TCU WHT 
EGDY 271050Z AUTO 14002KT 9999 FEW030/// BKN038/// 19/13 Q1006 
EGDY 270950Z 29003KT 9999 BKN040 OVC200 17/12 Q1007 BLU NOSIG  
EGDY 270850Z 25002KT 9999 BKN040 OVC200 17/12 Q1007 BLU NOSIG  
EGDY 270750Z 12003KT 9999 BKN040 OVC200 17/11 Q1007 BLU NOSIG  
EGDY 270650Z 11005KT 9999 SCT043 BKN080 OVC200 16/10 Q1007 BLU NOSIG
EGDY 270550Z 09006KT 9999 BKN037 BKN043 15/11 Q1008 BLU NOSIG  
EGDY 270450Z 08004KT 9999 BKN040 15/12 Q1008 BLU