Observations for YEOVILTON NAVY, United Kingdom (EGDY)

EGDY 241950Z 21011KT 9999 RA SCT013 BKN023 12/11 Q1009 GRN NOSIG
EGDY 241850Z 21014KT 9999 FEW009 SCT013 BKN024 13/11 Q1009 GRN NOSIG
EGDY 241750Z 21015KT 9999 FEW009 SCT013 BKN035 13/11 Q1010 GRN NOSIG
EGDY 241650Z 21013KT 9999 FEW009 SCT013 BKN035 14/12 Q1010 GRN NOSIG
EGDY 241550Z 22016KT 9999 -DZ SCT009 SCT020 BKN050 14/12 Q1011 GRN NOSIG
EGDY 241450Z 21015KT 9999 -DZ FEW004 BKN007 13/12 Q1011 GRN TEMPO RADZ 3500 SCT006 YLO1 
EGDY 241350Z 20017KT 4000 -DZ BKN004 12/11 Q1012 YLO2 BECMG SCT006 YLO1 
EGDY 241331Z 21016KT 7000 HZ OVC005 12/11 Q1013 YLO1 NOSIG 
EGDY 241331Z 21016KT 7000 HZ OVC005 12/11 Q1013 YLO1 NOSIG
EGDY 241331Z 21016KT 7000 -DZ OVC005 12/11 Q1013 YLO1 NOSIG
EGDY 241250Z 20015G25KT 9999 BKN007 13/11 Q1013 RERA GRN NOSIG 
EGDY 241150Z 19016KT 8000 -RA BKN007 OVC015 13/11 Q1014 GRN NOSIG  
EGDY 241116Z 19018KT 9999 -RA SCT009 BKN017 13/11 Q1014 GRN NOSIG  
EGDY 241116Z 19018KT 9999 -RA SCT009 BKN017 13/11 Q1014 GRN NOSIG
EGDY 241050Z 18015KT 9999 FEW012 SCT020 BKN050 14/10 Q1015 WHT TEMPO SCT012 GRN 
EGDY 240950Z 17008KT 9999 FEW012 BKN055 14/10 Q1015 BLU TEMPO SCT020 WHT
EGDY 240850Z 20007KT 9999 FEW012 BKN058 13/11 Q1016 BLU TEMPO SCT020 WHT
EGDY 240750Z 22006KT 9999 FEW012 BKN060 12/10 Q1016 BLU NOSIG  
EGDY 240650Z 25004KT 9999 FEW013 BKN065 12/10 Q1017 BLU NOSIG  
EGDY 240550Z 24005KT 9999 FEW013 BKN070 11/09 Q1016 BLU NOSIG  
EGDY 240450Z 24004KT 9999 FEW015 BKN075 11/09 Q1016 BLU 
EGDY 240350Z 26007KT 9999 -RA FEW025 BKN080 11/09 Q1016 BLU 
EGDY 240250Z 25007KT 9999 FEW020 BKN080 12/09 Q1016 BLU 
EGDY 240150Z 26009KT 9999 BKN020 12/10 Q1016 WHT
EGDY 240050Z AUTO 21006KT 9999 BKN019/// BKN070/// 11/10 Q1016 
EGDY 232350Z 21005KT 9999 BKN018 11/09 Q1016 WHT BECMG 8000 -RA BKN008 GRN 
EGDY 232250Z 21010KT 9999 BKN017 11/09 Q1017 WHT BECMG 8000 -RA BKN008 GRN 
EGDY 232150Z 21009KT 9999 BKN017 11/09 Q1017 WHT BECMG 9999 BKN010 GRN 
EGDY 232050Z 20009KT 9999 BKN024 11/09 Q1017 WHT BECMG 9999 BKN014 GRN 
EGDY 232038Z 20009KT 9999 BKN024 11/09 Q1017 WHT BECMG 9999 BKN014 GRN
EGDY 231950Z 21009KT 9999 BKN030 12/08 Q1017 BLU BECMG 9999 BKN020 WHT